Subsidieregeling voorkomen nieuwe regeldruk in de zorg

[Ont]Regel de Zorg

Het doel van de Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders (ORPZ) is het stimuleren van zorgaanbieders om met de aanpak van regeldruk binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door Zvw-zorgaanbieders oftewel instellingen die Zvw-zorg verlenen. Zvw-zorg betreft zorg of een andere dienst waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

Wat houdt de regeling in?

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten waarbij: 

– het primaire doel is om administratieve lasten te verminderen door het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen; en 

– de administratieve lasten in ieder geval voortkomen uit inkoop- of verantwoordingseisen binnen de Zvw-zorg. 

Budget

€ 9,5 miljoen
(voor 1 september 2022 t/m 30 september 2022: € 2.375.000.
Voor 1 maart 2023 t/m 31 maart 2023: € 3.800.000.
Voor 1 november 2023 t/m 30 november 2023: € 3.325.000)

Voorwaarden

Aan de hand van een aantal voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. Hieronder worden een aantal van de belangrijkste voorwaarden benoemd:

 • Op de regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing.
 • Een Zvw-zorgaanbieder kan de activiteiten in samenwerking met anderen uitvoeren.
 • De subsidie wordt voor een periode van ten hoogste 1,5 jaar verstrekt.
 • Een aanvraag komt enkel voor subsidie in aanmerking indien de aanvrager:
  – voor 1 juli 2020 beschikte over een AGB-code of een zorgcontract met één of meerdere zorgverzekeraars geldend op of voor 1 juli 2020;
  – een zorgcontract met één of meerdere zorgverzekeraars kan overleggen geldend op of na 1 juli 2021;
  – verklaart dat de voorgenomen activiteiten een duurzame impact hebben op de administratieve lasten van ten minste 10  zorgprofessionals die direct ondersteuning bieden of zorg verlenen aan de patiënt; en
  – verklaart dat de hierboven bedoelde zorgprofessionals betrokken zijn bij het opstellen van het activiteitenplan en bij de uitvoering van de activiteiten.

Subsidiekosten/ Maximaal budget per onderneming

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 25.000 tot maximaal € 125.000.De subsidie bedraagt € 25.000 of meer, doch minder dan € 125.000.

Aanvragen kunnen tijdens de volgende aanvraagperiodes worden ingediend:

 • 1 september 2022 tot en met 30 september 2022;
 • 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2023;
 • 1 november 2023 tot en met 30 november 2023.

Looptijd

1 september 2022 tm 31 augustus 2027. Laatste aanvraag deadline: 30 november 2023.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

8 + 6 =