MIT R&D Samenwerking AI

Samenwerken aan AI projecten

Wat houdt de regeling in? 

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, beter bekend als MIT, ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten Het programma helpt mkb’s om aan te sluiten bij topsectorenbeleid, het ondersteunt nieuwe bedrijfsinnovaties met economische kansen en geeft subsidie voor (onder meer) R&D-samenwerkingsprojecten.

AI-projecten

Werk je aan een R&D-samenwerkingsproject, die bijdraagt aan de generieke ontwikkeling van AI en die ook voldoet aan onderstaande punten? Dan is deze subsidie heel interessant voor je.

– De inzet van Machine Learning (machinaal leren), waaronder Supervised Learning (gesuperviseerd leren), Unsupervised Learning (ongesuperviseerd leren) en Reinforcement Learning (bekrachtigingsleren);

– Een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): Energie en Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Vrede, Recht en Veiligheid; Landbouw en Voeding; Cultuur en Media; Financiële Dienstverlening; Gebouwde Omgeving; Haven en Maritiem; Mobiliteit; Transport en Logistiek; Onderwijs; Publieke Diensten; en de Technische Industrie;

– Een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Betrokkenen bij de AI-toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.

Voor elk van onderstaande criteria kan een project maximaal 25 punten krijgen. Deze inhoudelijke criteria zijn aanvullend op de formele criteria. Aanvragen krijgen een hogere rangschikking als er meer punten zijn toegekend voor deze 4 criteria.

1. Vernieuwing
De aanvraag krijgt meer punten naarmate er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst wordt verwacht.
2. Economische waarde
De aanvraag krijgt meer punten naarmate er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het R&D-samenwerkingsverband of de Nederlandse economie.
3. Kwaliteit samenwerking
De aanvraag krijgt meer punten naarmate de kwaliteit van de R&D-samenwerking hoger is. Dit moet ten minste blijken uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie.
4. Positieve impact
De aanvraag krijgt meer punten naarmate er meer positieve impact wordt gerealiseerd binnen een of meer van de programma’s, genoemd in de bijlage van de Staatscourant publicatie van de MIT-regeling. Heeft het project negatieve impact op een of meer van de programma’s, dan wordt het aantal punten op dit criterium verlaagd.

Ook belangrijk:
• Het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste twee mkb-ondernemingen die allebei tijd en geld investeren;
• Elke deelnemer aan het samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten voor zijn rekening;
• Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
• Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond;
• Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject AI wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening.

Voor wie
Het samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer van elkaar losstaande mkb’s die met elkaar werken aan de uitvoering van een R&D project. De samenwerkende bedrijven moeten elk voor eigen rekening en risico meedoen aan het project. Ieder moet er dus eigen tijd en geld in steken.
De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb’ers zijn subsidiabel.

Subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten zijn kosten die direct samenhangen met het R&D project. Denk aan personeelsloonkosten, materiaalkosten, (afschrijvings)kosten van apparatuur, kosten van contract- en/of octrooionderzoek.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

Voor kleine R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
Voor grote R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Subsidiabele kosten zijn personeelskosten voor het onderzoek, (afschrijvings-) kosten voor apparatuur, uitrusting, projectspecifieke kosten zoals verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebruik apparatuur en specifieke kosten aan derden bijvoorbeeld kosten van contractonderzoek en octrooien.

Bij toekenning ontvang je een voorschot van 90%. Dit voorschot ontvang je in delen. Afhankelijk van het project heb je verschillende rapportageverplichtingen.

Openstelling
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 9 mei 2023. De aanvragen worden afgehandeld op basis van het tenderprincipe. Dat betekent dat alle aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt. De projecten die het best scoren op vastgestelde criteria ontvangen subsidie.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

2 + 2 =