Disclaimer

Disclaimer website Ruber Acia Subsidieadvies

  1. Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.ruberacia.nl (de “Site”). De Site wordt beheerd door Gydion V.O.F., opererend onder de naam Ruber Acia Subsidieadvies en gevestigd aan de Exportweg 9, 9301 ZV Roden en in deze disclaimer ook “wij” of “ons” of “Ruber Acia Subsidieadvies” genoemd.

Door deze Site te bezoeken en/of de op of via de Site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via de Site en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  1. Gebruik van de Site

De informatie op de Site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Site worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de Site en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Site uitdrukkelijk van de hand.

  1. Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Ruber Acia Subsidieadvies links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via de Sites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Ruber Acia Subsidieadvies aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Site. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Ruber Acia Subsidieadvies niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

  1. Gebruik van informatie

Ruber Acia Subsidieadvies behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de Site over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruber Acia Subsidieadvies of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de Site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

  1. Wijzigingen

Ruber Acia Subsidieadvies behoudt zich het recht voor de op of via de Site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen.

  1. Toepasselijk recht

Op de Site en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.