Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtgever: de partij die opdracht geeft respectievelijk zijn rechtsopvolger(s)
 • opdrachtnemer: Gydion h.o.d.n. Ruber Acia Subsidieadvies hierna te noemen Ruber Acia respectievelijk haar rechtsopvolger(s)
 • overeenkomst: de overeenkomst tot advies en dienstverlening waarbij in het bijzonder de aanvraag op subsidie. 1.1. Gydion handelt onder de naam Ruber Acia, hierna te noemen Ruber Acia

  1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle uit die aanbiedingen voortvloeiende overeenkomsten met Ruber Acia, behoudens voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

  1.3. Afwijkende bedingen, eventuele leverings- of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van Ruber Acia zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

  1.4. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe afdwingbare bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling en het economische effect van de gewraakte bepaling benadert.

  1.5. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

  1.6. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. De toepasbaarheid van andere algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder “algemene inkoopvoorwaarden” van de opdrachtgever, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 2. Aanbiedingen

  2.1. De offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

  2.2. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven.

  2.3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

  Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

  De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de overeenkomst door de opdrachtgever en de aanvaarding door Ruber Acia hiervan. De opdrachtgever aanvaardt door ondertekening van de overeenkomst deze Algemene voorwaarden.

  Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie
  4.1.
  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van opdrachtnemer betrokken zijn.

  4.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

  4.3. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

  4.4. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer
  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

  4.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op basis van een uurtarief van € 140,- aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Termijn van uitvoering

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
6.1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor kan worden beïnvloed, zal opdrachtnemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer indien een vast honorarium is overeengekomen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.4. In afwijking van 6.3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractduur
7.1.
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst aangegeven tijd dan wel de in de overeenkomst aangewezen onderwerpen of de aangewezen projecten.

7.2. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte/opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– een van hen de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/opdrachtnemer de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever/opdracht-
nemer zijn verplichtingen gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

7.3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie. Onder compensatie wordt verstaan vergoeding van de thans door opdrachtgever gemaakte uren, tegen een uurtarief van € 140,- per uur.

7.4. Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 8. Honorarium
8.1.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen van medewerkers van opdrachtnemer of prijzen van ingekochte goederen of diensten een wijziging ondergaan is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief c.q. honorarium dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.2. Vergoeding in bijzondere situaties. Opdrachtgever is aan Ruber Acia de door haar gemaakte kosten verschuldigd op basis van een uurtarief van € 140,- indien:

Een voorbereide subsidieaanvraag, niet, niet tijdig, of niet correct wordt ingediend, door toedoen of nalatigheid van opdrachtgever of derden die in opdracht van opdrachtgever handelen. Hieronder valt ook het, in deze fase, om welke reden dan ook stopzetten van het project dat de grondslag vormt van de subsidieaanvraag.

Een reeds ingediende subsidieaanvraag waarop nog geen beslissing heeft plaatsgevonden door subsidiënt, wordt ingetrokken door opdrachtgever of in opdracht van opdrachtgever. Hieronder valt ook het, in deze fase, om welke reden dan ook stopzetten van het project dat de grondslag vormt van de subsidieaanvraag.

Wanneer een ingediende en daadwerkelijk gehonoreerde subsidieaanvraag door opdrachtgever of in opdracht van opdrachtgever wordt ingetrokken, dan wel indien sprake is van het stopzetten van het project waarop de subsidieverlening is gebaseerd, dan is opdrachtgever de vergoeding verschuldigd welke voor aanvang van het project overeengekomen is met Ruber Acia.

Artikel 9. Betaling
9.1.
Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9.2. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum.

9.3. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.2. genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

9.4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van het niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- te vermeerderen met BTW.

9.5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

9.7. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Ruber Acia totdat volledige betaling, met inbegrip van de in artikel 9.4 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Reclames
10.1.
Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 60 (zestig) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel, indien Ruber Acia aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 60 (zestig) dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Ruber Acia te worden kenbaar gemaakt.

10.2. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Ruber Acia de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de diensten tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds betaald bedrag naar evenredigheid.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1.
Alle werkzaamheden die door Ruber Acia worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ruber Acia zal de werkzaamheden vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uitvoeren.

11.2. Ruber Acia aanvaardt geen enkele verplichting tot schadevergoeding boven de factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW).

11.3. Ruber Acia is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Ruber Acia is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door Ruber Acia aangeleverde of uitgegeven informatie.

11.4. De totale aansprakelijkheid van Ruber Acia voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW).
11.5. Voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Ruber Acia zal de totale aansprakelijkheid van Ruber Acia niet meer bedragen dan hetgeen op grond van artikel 11.4. verschuldigd is.

11.6. Onder de in artikel 11.3. genoemde informatie wordt mede verstaan de inhoud van advertenties en / of aan natuurlijke of rechtspersonen (wettelijk) voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en)dan Ruber Acia zijn samengesteld.

11.7. De aansprakelijkheid van Ruber Acia wegens een toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de opdrachtgever Ruber Acia onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt en Ruber Acia ook na de in die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn in gebreke blijft.

11.8. Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van Ruber Acia kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Ruber Acia. Het is Ruber Acia in zulk een geval toegestaan het product later dan gepland te leveren, mits het de termijnen die de subsidieregeling voorschrijft niet overschrijdt.

Artikel 12 – Geheimhouding

Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Hiertoe wordt separaat, indien gewenst, een geheimhoudingsverklaring ondertekend door opdrachtnemer.

Artikel 13 – Auteursrecht

Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen door opdrachtnemer opgestelde adviezen en andere documenten niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische beeldvorming of op welke andere wijze dan ook, behoudens de in de wet toegestane gevallen. Hetzelfde geldt voor gehele of gedeeltelijke bewerking van adviezen en andere documenten.

Artikel 14. Vervaltermijn

Alle rechtsvorderingen jegens Ruber Acia, waaronder onder meer begrepen aanspraken op schadevergoeding, verjaren en / of vervallen na 1 (een) jaar nadat de betreffende rechtsvordering is ontstaan.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht
15.1.
Op alle overeenkomsten tussen Ruber Acia en de opdrachtgever waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. Geschillen die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden.

15.3. In afwijking van het bepaalde in voorgaande lid kunnen de opdrachtgever en Ruber Acia kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 16 – Overmacht
16.1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij de opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

16.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.