SLIM 2022

Leren en ontwikkelen: Investeren in eigen Human Capital

Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. Mkb-werkgevers hebben in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk! Deze regeling geeft een financiële impuls. 

Wat voor projecten komen in aanmerking?

De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een leven lang ontwikkelen. Voorbeelden zijn het versterken van een leerrijke werkomgeving of de ontwikkeling van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een project dient zich te richten op een van de volgende vier pijlers:

 1. de doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Denk hierbij aan het invoeren van een structuur van periodieke ontwikkelgesprekken of het ontwikkelen van een e-learning;
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

De SLIM-regeling is bedoeld voor het realiseren van de voorwaarden om tot scholing en ontwikkeling te komen. Kosten voor het daadwerkelijk volgen van trainingen, cursussen of opleidingen zijn níet subsidiabel.

Voor wie

Alle mkb’ers kunnen beroep doen op de subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd door ondernemers. Tevens kan subsidie worden aangevraagd door grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Subsidiabele kosten

De kosten waarover subsidie verkregen kan worden, zijn directe loonkosten en externe kosten voor uitvoering van het initiatief.

Subsidiebijdrage

De hoogte van de subsidie hangt af van het type bedrijf en of de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband of niet. Zie onderstaande tabel:

 

  Max. subsidie Subsidiepercentage
Individuele mkb-onderneming €25.000,-

Klein mkb: 80%

 

Middelgroot mkb: 60%

Samenwerkingsverband € 500.000 per project (max € 200.000,- per deelnemende onderneming) 60%
Grootbedrijf – horeca, recreatie € 200.000 60%
Ondernemingen in de landbouwsector (MKB en grootbedrijf) €20.000

Klein mkb: 80%

Middelgroot mkb en grootbedrijf: 60%

De maximale subsidie per praktijkleerplaats bedraagt € 2.700.

De toegezegde subsidie wordt niet bevoorschot. U ontvangt de subsidie pas achteraf, na het afronden en verantwoorden van het project.

Voorwaarden

 • De resultaten en initiatieven moeten meetbaar geformuleerd zijn;
 • De haalbaarheid van de aanpak moet aannemelijk genoeg zijn;
 • Het initiatief heeft een goede opzet en is te evalueren;
 • De subsidie is nodig voor het initiatief;
 • De ontvangst van de subsidie gaat via einddeclaratie.

Openstelling

De eerstvolgende openstellingen zijn:

Individueel bedrijf:

 • 1 maart t/m 31 maart 2022
 • 1 september t/m 30 september 2022

Samenwerkingsverband en grootbedrijf:

 • 1 juni t/m 29 juli 2022

De looptijd van individuele (mkb) projecten bedraagt maximaal 1 jaar. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven geldt een maximum van 2 jaar.

Let op: deze subsidie is erg populair en er worden meer aanvragen ingediend dan dat er budget beschikbaar is. Na het verstrijken van het aanvraagtijdvak zal er door de minister geloot worden welke projecten in behandeling genomen gaan worden.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via tel. 085 016 0268 of info@ruberacia.nl

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief!

8 + 12 =